Laboratorium Architektury 60+


Przestrzeń z perspektywą 60+

ENG

Dowiedz się więcej

Czym jest LAB60+?

Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem Konwencji w sprawie zmian demograficznych, które ma na celu zebranie podmiotów, w tym: władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażanie rozwiązań opartych na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie. Dowiedz się więcej

LAB60+ ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zapewnia fundacji przyjazne środowisko dla rozwoju, wzajemnej współpracy i wsparcia m.in. w zakresie podejmowanych działań i projektów.

Statut LAB60+

Jakie są nasze cele i kierunki działania?

LAB60+ to platforma wymiany wiedzy, realizacji ciekawych projektów, ich komercjalizacji oraz organizacji inspirujących wydarzeń w tematyce przestrzennej starzenia się społeczeństwa.

LAB60+ współtworzą najlepsi specjaliści w Polsce zajmujący się przestrzenną polityką senioralną, od określenia wizji dla danego obszaru, po skalę dzielnicy, osiedla, budynku, wnętrza aż do przedmiotów codziennego użytku.

LAB60+ wspiera władze samorządowe, deweloperów, prywatnych inwestorów, pracownie projektowe, firmy oferujące produkty przyjazne osobom starszym do zastosowania w przestrzeniach publicznych i budynkach, a także wszystkich tych, ktorzy już dzisiaj myślą o swoim wieku dojrzałym.

Celem LAB60+ jest:

  • wspieranie i realizowanie działań na rzecz przestrzennej polityki senioralnej,
  • rozwijanie obszaru współpracy między różnymi intersariuszami, m.in. poprzez współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami,
  • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz szkoleniowa i promocyjna związana z uwzględnianiem potrzeb osób starszych w trakcie planowania i implementacji polityki przestrzennej.

Dlaczego powstało LAB60+?

LAB60+ powstało z myślą o teraźniejszości w trosce o jakość życia naszych dziadków i rodziców, a w przyszłości nas samych. Celem LAB60+ jest realny wpływ na odnowę miast w kontekście starzenia się społeczeństwa, które jest jednym z priorytetowych wyzwań w XXI wieku.

Powstało także w odniesieniu do współczesnych trendów i tendecji, które obrazują, że dzisiejsze pokolenie 30+ znacznie będzie różnić się od dzisiejszego pokolenia 60+, nie tylko aspiracjami, stylem życia, ale także większą mobilnością.

LAB60+ zostało zainicjowane przez dr inż. arch. Agnieszka Labus, która od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach rewitalizacji w kontekście starzenia się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Fundację LAB60+ obecnie rozwija i współtworzy trzon wybitnych ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (dr inż. arch. Anna Szewcznko, dr inż. arch. Iwona Benek, ) specjalizujących się w zagadnieniach starzenia się społeczeństwa w różnych skalach przestrzennych.

Pomysł i koncepcja stworzenia platformy dla architektów, urbanistów, planistów i projektantów o nazwie Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) został doceniony przez pierwszą w Polsce akademię start-upową dla kobiet - Girls go start up Academy, realizowaną przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Ambasadą USA. W ramach akedemii pomysł LAB60+ otrzymywał wsparcie merytoryczne wielu ekspertów m.in. z dziedziny prawa, rozwoju i innowacji, a także bezpośrednie wsparcie mentorki Pani Izabeli Paluch - Prezes Intech PK , która specjalizuje się w zarządzaniu własnością intelektualną, komercjalizacji wyników projektów B+R, finansowaniu innowacji, inkubacji spółek typu spin-off.

W jakiej skali działamy?

W Laboratorium Architektury 60+ pracujemy w szerokim zakresie kompetencji, od przedmiotów codziennego użytku, po zagadnienia związane z całymi miastami.

W skali miasta, dzielnicy

W skali sąsiedztwa

W skali budynku

W skali wnętrza i małej architektury

W skali wzornictwa przemysłowego

Nasze narzędzia i metody pracy

Jaki jest model pracy LAB60+? W ramach pracy nad projektami LAB60+ przyjmuje 5-etapowy model pracy w fazie przedprojektowej (analizy):

1. Współtworzenie! Wykorzystaniem metody co-designingu (wspólnego projektowania założeń) z osobami starszymi i innymi intersariuszami zaangażowanymi w projekt, dzięki temu następuje zidentyfikowanie potrzeb i diagnoza elementów, które są zbędne lub stanowią bariery w środowisku miejskim w skali: miasta, dzielnicy, budynku, wnętrza. Dzięki tej metodzie zacierają się granice między “użytkownikiem” i “projektantem”, a tym samym odrzucony zostaje prymat “ekspertów”. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod używanych w projektach odnowy miejskiej w wielu krajach europejskich.

2. Odnowa! Wykorzystanie technik warsztatowych z seniorkami i seniorami, władzami gminy/miasta, organizacjami NGO’s (ang. non governmental organisations - organizacje pozarządowe) w tym burze mózgów, dzięki temu staramy się znaleźć sposoby na zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz wspieranie ich aktywności i integracji społecznej w skali: miasta, dzielnicy, budynku, wnętrza. Zastosowanie autorskiej koncepcji „soczewek wieku“, czyli elementów projektowania (standardów) ma na celu realne uwzględnienie potrzeb osób starszych w procesie projektowania.

3. Dzielenie się! Upowszechnianie zdobytej wiedzy poprzez wywiady, ankiety, prezentacje, panele dyskusyjne, publikacje oraz organizację różnego rodzaju szkoleń i sesji coachingowych.

4. Projektowanie! Wykonywane przez LAB60+ ekspertyzy projektów architektoniczno-urbanistycznych zawsze podejmują kwestie dostosowania do potrzeb seniorów. Przyjmujemy zasadę, że każda inwestycja, na wszystkich etapach projektowania powinna być zweryfikowana pod kątem potrzeb osób starszych. Wykonane ekspertyzy wzbogacone są o zdjęcia, rysunki, schematy, itp., które pozwalają na łatwiejszy i czytelniejszy odbiór projektu.

5. Samokontrola! Opracowanie na podstawie zrealizowanych projektów w różnych skalach przestrzennych list kontrolnych „soczewek wieku“, które służą weryfikacji wprowadzonych rozwiązań projektowych, co daje także poczucie pewności, że np. wytyczne projektowe dla terenów zieleni, a następnie projekt rewaloryzacji tych terenów uwzględniają w miarę możliwości najpełniej potrzeby osób starszych.

Projekty

Obiektyw 60+ (we współpracy z 4Experience)

Projektem promującym LAB60+ jest Obiektyw 60+ (obecnie we współpracy z 4Experience, wcześniej zainicjowany z LAKA i SKN Cave), czyli symulacja postrzegania miasta przez osobę starszą przy użyciu gogli do wirtualnej rzeczywistości. Czytaj więcej...

Testowanie mieszkania w kombinezonie symulującym ciało osoby starszej

Udział w wydarzeniach

Dzień Nauki i Przemysłu - VII edycja - Gliwice (20.05.2016)

Laboratorium Architektury 60+ brało udział w Dniach Nauki i Przemysłu w Parku Naukowo-Technologicznym w Gliwicach. W ramach stoiska wystawienniczego LAB60+ zaprezentowało projekt Obiektyw 60+, czyli wersję demonstracyjną symulacji postrzegania miasta przez osobę starszą, dzięki której można było przekonać się z jakimi wyzwaniami oraz przeszkodami zmagają się osoby starsze. Czytaj więcej...

Dzień Wynalazków - Kraków (22.04.2016)

LAB60+ znalazło się w gronie wybranych pomysłów wynalazków/innowacji podczas Dnia Wynalazków w Krakowie w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Na stoisku Laboratorium Architektury 60+ prezentowany był symulator wirtualnej rzeczywistości - Obiektyw 60+ oraz w ramach warsztatów analizowany przykład LAB60+ metodą “business model canvas”.Czytaj więcej...

Media Tent - Gliwice (25.06.2016)

Podczas Media Tent zorganizowanego w starej Fabryce Drutu w Gliwicach LAB60+ po raz kolejny zaprezentowało autorski Projekt Obiektyw 60+ i udowodniono, że rozwój wirtualnej rzeczywistości może przynieść korzyści także seniorom Czytaj więcej...

17-18 października 2016 LAB 60+ uczestniczyło w seminarium Komisji Europejskiej pt. LabConnections w głównym budynku KE - Berlaymont.

Celem spotkania było zaprezentowanie innowacyjnych laboratoriów i ich projektów odnoszących się do różnorodnej problematyki i wyzwań w obszarach polityki UE. Przez dwa dni spotkali się przedstawiciele innowacyjnych laboratoriów pochodzących z różnych państw europejskich.

W ramach spotkania odbyły się: warsztaty, dyskusje, wystawa plakatów poszczególnych laboratoriów, a także dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi uczestnikami i poszukiwania odpowiedzi na pytania: w jaki sposób założyć i prowadzić laboratoria, jak zapewnić i wykazać wpływ na funkcjonowanie polityk publicznych, jak zachęcić do współpracy różnych intersariuszy oraz świadczyć usługi dla sektora publicznego. Efektem spotkania było wspólne wypracowanie działań i kierunków odnoszących się do konkretnych wyzwań polityki UE, które mogą otrzymać wsparcie ze strony UE. Czytaj więcej...

Organizacja wydarzeń i konkursów

Konkurs: Starość Millenialsów. Miasto 2060

Kiedy jesteś piękny i młody i poruszasz się po mieście w wygodnych butach, pewnie nie zastanawiasz się nad swoją starością? Jak będzie wyglądało miasto, w którym będziesz mieszkać w 2060 roku? Czy będzie odpowiadać na Twoje potrzeby?

Ten konkurs powstał po to, żebyś zwrócił/-a uwagę na to czego dzisiaj nie zauważasz. Czytaj więcej...

Międzynarodowe warsztaty z projektu genderSTE pt. “Gender in Research and Application in Projects: special focus on intersectionality (age, race, etc.)”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice (4-5.07.2016)

Laboratorium Architektury 60+ brało udział w Dniach Nauki i Przemysłu w Parku Naukowo-Technologicznym w Gliwicach. W ramach stoiska wystawienniczego LAB60+ zaprezentowało projekt Obiektyw 60+, czyli wersję demonstracyjną symulacji postrzegania miasta przez osobę starszą, dzięki której można było przekonać się z jakimi wyzwaniami oraz przeszkodami zmagają się osoby starsze. Czytaj więcej...

Zespół LAB60+

Rada Honorowa
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Sląskiej, Członek Rady Honorowej

Dziekan i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, uhonorowany statuetką i tytułem autorytetu budownictwa i gospodarki śląskiej podczas uroczystej gali w Operze Śląskiej w Bytomiu w listopadzie br. Nagrodę przyznała Kapituła Śląskiej Izby Budownictwa. Autor w toku 15 letnich badań jakościowych budynków o różnych funkcjach oraz doświadczeniach dydaktycznych w tym zakresie ze studentami architektury wypracował własne metody oceny (szybkie, proste i skuteczne w zastosowaniu) opisane w książce K. Fross: „Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012. Wydanie II – Wydawnictwo Euro Projekt, 2014.

Jest autorem artykułu pt. "Zaspokojenie potrzeb seniora jako użytkownika i konsumenta usług w zamyśle projektanta oraz inwestora na przykładzie projektu prywatnego domu seniora w ustroniu" wydanego przez ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 297 w 2013 roku.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska
Emerytowany Profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska była pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1973 - 2015. W latach 2000 – 2014 pełniła rolę kierownika Katedry Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. W dorobku naukowym posiada ponad 170 publikacji, w tym, 10 publikacji zwartych. Jest współautorem monografii pt. “Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach z 2013 r.” Istotną publikacją wydaną przez Panią Profesor dla rozwoju dziedziny nauki w architekturze jest autorski podręcznik akademicki pt. “Metody i techniki badawcze w architekturze”, pierwszy w Polsce podręcznik w tej problematyce.

Pasją naukową Pani Profesor jest ocena jakości architektury w oparciu o badania POE (Post-Occupancy-Evaluation), którą wykorzystywała w pracach badawczych własnych, grantach badawczych i pracach doktorskich, których była promotorem oraz pracach studenckich w ramach zajęć dydaktycznych. Dotyczą one obiektów architektonicznych tj.: biurowce, szpitale, mieszkalnictwo, uczelnie wyższe, domy dla seniorów, a także problematyki budynku inteligentnego oraz energooszczędności. W ostatnich kilku latach koncentruje się na badaniach dotyczących szpitali i domów seniora.

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska odbyła 8 staży zagranicznych. Była kierownikiem 4-ch grantów promotorskich, jednego własnego KBN oraz kierownikiem projektu europejskiego polsko-niemieckiego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (2010-21) wykonywanym we współpracy z Instytutem Helmholtza w Lipsku w latach 2011-2012. Ponadto uczestniczyła, jako wykonawca w 6-ciu innych grantach krajowych, z których najważniejszym był udział w interdyscyplinarnych grancie KBN „PolSenior” w roli współwykonawcy badań architektonicznych.

Emerytowany Profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

Prof. dr hab. Adam Bartoszek
Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obronił w 1981 r. w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom doktora, uzyskał na Uniwersytecie Ślaskim na Wydziale Nauk Społecznych w 1989 r. Praca dyplomowa pod tytułem Stworzenie osobowości społecznej zarys teorii osobowości społecznych. wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Jachera. Pracę habilitacyjną pod tytułem Społeczny i kulturalny kapitał młodej inteligencji i wymagania wobec rynku. obronił na Uniwersytecie Ślaskim w roku 2003.

Prof. dr Adam Bartoszek sprawował funkcje kierownicze w wielu projektach m.in.: Architekci i Socjologowie podprojekt w PolSenior w latach 2007-2010 (http://polsenior.iimcb.gov.pl/), Prosumer Society - Prosumer Energetyka w latach 2015-2016 (www.pros.us.edu.pl). Ponadto pełnił rolę lidera w grancie MNiSW na wydziale Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem Aktywacja i spadek wartości kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym - mobilność edukacyjna i zawodowa dla jakości życia w miastach obwodowych (2008-2010), jak również w grancie UE - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki w celu aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach (2011-2012).

Prof. dr Adam Bartoszek jest Członkiem Polskiego Związku Socjologów, Polskiego Towarzystwa Gerontologiczneg, Polskiej Akademii Nauk o/ Katowice oraz Komitetu Naukowego zajmującego się przyszłością regionu Górnego Śląska. Zainteresowania zawodowe prof. Adama Bartoszka to socjologia organizacji i zarządzania, teoria struktur społecznych, a także socjologia kapitału społecznego i osobowości społecznej. Dodatkowo zajmuje się teorią badań rynku i opinii publicznej oraz metodologią badań w ankietyzacji.

Profesor Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Adam Bartoszek

Dr hab. Piotr Szukalski
Profesor Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej, zaś rozprawę doktorską z demografii i habilitacyjną z demografii i polityki społecznej obronił na Uniwersytecie Łódzkim. Prof. Szukalski specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Gerontologia Polska”, „Studia Demograficzne”, „Polityka Społeczna”, „Wiadomości Statystyczne”.

W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od roku 2016 jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Profesor Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Piotr Szukalski

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1989 r.. Architekt, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Autor ponad 70 różnych publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju, w tym monografii „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni”.

Twórca wzorów użytkowych dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku w przestrzeni publicznej m. in. „Piktogramy dotykowe na drogach ewakuacji”. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013). Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Inicjator projektu „Wspólna przestrzeń-wspólna sprawa” (2016) i warsztatów projektowych „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie” (od 2014) mających na celu zmianę jakości życia osób z ograniczeniami mobilności i percepcji w przestrzeni mieszkalnej i w przestrzeniach publicznych.

Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki. Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego.

Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych
Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

psycholog i pedagog, twórca teorii moderacji rozwoju (2004) i osobistej korzyści w starości (2007). Główne dziedziny zainteresowań naukowych to: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna i leksykografia gerontologiczna, oraz psychologia osobowości, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Członek Rad Naukowych czasopism „Gerontologia Współczesna”, „Konteksty Społeczne”, „Labor et Educatio”, „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia” oraz serii „Czesko- Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej” i „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Miasta Oświęcimia. Jest pięciokrotnym laureatem indywidualnych nagród resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, oraz wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego, otrzymał również honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016).

Ważniejsze prace zwarte: Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999, Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 2. 2010; Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009 wyd. 2.2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2012, oraz (w druku) Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkice z gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017.

Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych

dr Maria Zrałek, prof.
dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki osób starszych, niepełnosprawności, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji oraz patologii społecznych. Autorka/współautorka książek poświęconych osobom starszym : „Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu. Problemy społeczne uczestnictwo w kulturze. Konsumpcja mediów” (współautor M. Kaczmarczyk, 2013), „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne” (A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk 2014) oraz redaktor książki „Przestrzenie starości” (2012). Autorka ponad 100 artykułów opublikowanych w recenzowanych książkach naukowych w kraju i zagranicą oraz w czasopismach naukowych. Autorka ekspertyz opracowywanych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowej Rady Ludnościowej a także szeregu ekspertyz wykonanych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Ekspert w opracowaniu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 2006-2020”, a także lider zespołu zadaniowego ds. seniorów w ramach „Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”. Współautorka „Strategii przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich”. Uczestniczka wielu projektów badawczych dotyczących osób starszych, aktywizacji lokalnej społeczności, usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ekspert w Komisji Eksperckiej ds. Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Śląskiej Rady do spraw Seniorów, Przewodnicząca Oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Staże naukowe we Francji i Hiszpanii

dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

dr Maria Zrałek, prof.

Zarząd Fundacji
dr inż. arch. Agnieszka Labus
Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB60+

Dr inż. arch. Agnieszka Labus jest inicjatorką powołania do życia “Laboratorium Architektury 60+” (projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym “Girls go Start up” – Fundacja Edukacyjna Perpspektywy, TOP 500 Innovators, Ambasada USA). Architekt, urbanista, adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspertka w zakresie odnowy przestrzeni miejskich w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.

Dr Agnieszka Labus, jest cenioną i nagradzaną expertką, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. Jej działalność przypomina misję na rzecz potrzeb stale rosnącego liczebnie pokolenia ludzi starszych.

Fundatorka i Prezes Zarządu

dr inż. arch. Agnieszka Labus

dr inż. arch. Anna Szewczenko
Vice-Prezes oraz Ekspert LAB60+

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śl. W swojej pracy badawczej i dydaktycznej podejmuje tematykę projektowania dla osób starszych, głównie w zakresie projektowania środowiska wspierającego na oddziałach geriatrycznych. Współautor prac koncepcyjnych, projektowych oraz ekspertyz dotyczących obiektów dla osób starszych (oddziały geriatryczne, dom seniora). Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Vice-Prezes Zarządu LAB60+

dr inż. arch. Anna Szewczenko

dr inż. arch. Iwona Benek
Członek Zarządu oraz Ekspert LAB60+

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

Członek Zarządu LAB60+

dr inż. arch. Iwona Benek

Rada Ekspertów
Mgr inż. Brygida Gniełka
Ekspert LAB60+

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się planowaniem i projektowaniem systemów transportowych oraz problematyką ochrony środowiska w zakresie projektów infrastrukturalnych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz własnym biurem inżynieryjno-doradczym. Od kilku lat interesuje się polityką senioralną w skali krajowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia środowiska miejskiego przyjaznego aktywnemu, zdrowemu i godnemu starzeniu.

W 2014 roku wspólnie z zespołem wolontariuszy opracowała raport o sytuacji seniorów „Miasto Chorzów przyjazne seniorom”, w oparciu o poradnik Światowej Organizacji Zdrowia – „Age-friendly Cities”. Jest ekspertem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ds. oceny projektów aplikujących o dotacje w rządowym programie Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) – edycja 2016. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chorzowie.

Ekspert LAB60+

Mgr inż. Brygida Gniełka

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Ekspert LAB60+

Absolwentka WA PB, praca dyplomowa magisterska pt.: Młodzieżowe Centrum Kultury „Pod Amfiteatrem”, pod kier. dr inż. arch. G. Dąbrowskiej – Milewskiej (Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku za Najlepszy Dyplom Roku, 1996). W 2006 r. na Politechnice Krakowskiej obroniła pracę doktorską pt.: Osiedle Strzeżone – nowy model zamieszkiwania, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz (główna Nagroda Ministra Budownictwa i Transportu za Najlepsze Prace Doktorskie).

Autorka obiektów użyteczności publicznej, domów mieszkalnych oraz projektów wnętrz (współwłaścicielka pracowni MK-Projekt). Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Białostockiej oraz Politechnice Lubelskiej. Promotorka prac inżynierskich oraz magisterskich nagradzanych w kraju oraz zagranicą (min. konkursy: SARP Dyplom Roku, Architektura Betonowa, BDA – SARP, Frate Sole, Światło i Wnętrze, International Students Competition Design Turintogreen).

Od 2005 r. prowadzi badania naukowe związane z problematyką multisensorycznego odbioru oraz komponowania przestrzeni architektonicznej (redakcja naukowa monografii pt.: „Dźwięki architektury”) a w szczególności potencjałem wykorzystania relacji z przestrzenią jako aktywnego składnika rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących (wyjazdy badawcze do Ankony, Madrytu, Rzymu, Mediolanu; liczne artykuły naukowe; promotorstwo prac dyplomowych poświęconych tej tematyce; w przygotowaniu monografia pt.: „Doświadczanie przestrzeni w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku”).

Ekspert LAB60+

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Michał Kozłowski
Ekspert LAB60+ wzornictwa przemysłowego

Projektant wzornictwa przemysłowego. Specjalizuje się w projektowaniu urządzeń AGD oraz mebli. Od 2011 roku pracuje w prestiżowej pracowni projektowej CODE design, od 2016 roku nauczyciel na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jego praca magisterska została wyróżniona w międzynarodowym przeglądzie prac dyplomowych Graduation Projects 2014, finalista Young Design 2015.

Jest projektantem, który odpowiada na współczesne trendy tworząc powściągliwe, ponadczasowe produkty. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby użytkownika, dostępność, obsługę i rentowność produktu.

Ekspert LAB60+ wzornictwa przemysłowego

Michał Kozłowski

dr Marta Luty-Michalak
Ekspert LAB60+ ds. społecznych

doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW oraz Zespołu ds. Dobrych Praktyk UKSW.

W 2012 roku obroniła pracę doktorską na temat: „Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej” przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego.

W swoich badaniach koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce starzenia się społeczeństw (konsekwencje procesu starzenia się społeczeństw, aktywne starzenie się itp.), procesach demograficznych i społecznych we współczesnym świecie oraz społecznych problemach rynku pracy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również gerontologii społecznej i nowej demografii Europy.

Ekspert LAB60+ ds. społecznych

dr Marta Luty-Michalak

dr inż. arch. Magdalena Magdziak
Ekspert LAB60+

Absolwentka WA PB. Studiowała również w Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department of Architecture Sint-Lucas, Bruksela, Belgia (program Erasmus-Socrates). Dyplom magistra inżyniera architekta, uzyskany na Politechnice Białostockiej na kierunku Architektura i Urbanistyka w 2005 r. Praca dyplomowa pod tytułem „Szkoła Sztuk Pięknych w Białymstoku”, wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Jakimowicza. (Wyróżnienie w konkursie Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego przyznane przez SARP. Wyróżnienie za pracę dyplomową magisterską przyznane przez MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA). W 2014 r. na Politechnice Łódzkiej obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „ Formy mieszkaniowe dla osób starszych”, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej. Współautorka projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz autorka projektów wnętrzarskich.

Od 2009 r. prowadzi badania naukowe związane z problematyką dotyczącą środowiska zamieszkania seniorów w polskich Domach Pomocy Społecznej, a także w różnorodnych formach mieszkaniowych dla osób starszych występujących w innych krajach a niespotykanych Polsce (badania in-situ w ośrodkach w Holandii, Danii, Szwecji). Zainteresowania naukowe obejmują również formy mieszkaniowe dostępne, elastyczne i adaptowalne do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Ekspert LAB60+

dr inż. arch. Magdalena Magdziak

mgr inż. Katarzyna Vannucci
Ekspert LAB60+ ds. Projektów międzynarodowych

Jest Absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Architektury i Budownictwa a także studiów podyplomowych: Sustainable Building, Planning and Construction (Architektura i Budownictwo Zrównoważone) na Politechnice Krakowskiej 2012/2013 oraz Academy of Young Diplomats w Warszawie 2015/2016. Wspólnie z przyjaciółmi stworzyła międzynarodowe biuro projektowe GROUP-ARCH (2002), prowadząc biura w Moskwie i Kijowie. Współzałożyciel i Członek Stowarzyszenia: Woman in Real Estate Poland (WIREP)

Prowadzi pierwszy w Polsce blog kreujący pozytywny wizerunek starzenia się i platformę porozumienia z wiekiem (własnym i cudzym) http://www.vintageclub.com.pl/ . Ma ambicje zawiązania międzypokoleniowego dialogu pomiędzy generacją seniorów a „resztą świata“, która (czy chce tego, czy nie) podąża tym samym i niezmiennym kursem przez życie. Interesuje się każdym dobrym pomysłem na okiełznywanie upływającego czasu, zaprasza do rozmowy specjalistów i wykorzystuje doświadczenia międzynarodowe.

Od 2012 roku mieszka w Krakowie i współpracuje w roli Partnera z MCC Beteiligungs Holding (międzynarodowa grupa budująca rezydencje i domy senioralne w Niemczech i Austrii). Jest też Współzałożycielem start-up’u Vintage Care (http://vintagecare.pl/ ). Vintage Care to więcej niż opieka. 

Ekspert LAB60+ ds. Projektów międzynarodowych

mgr inż. Katarzyna Vannucci

Zobacz pełny zespół LAB60+...

Oferty

Kliknij w interesującą Cię ofertę, żeby ją otworzyć.

Oferta dla gmin/miast
Oferta dla pracowni projektowych i architektonicznych

Współpraca

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli samorządów, instytucji, organizacji, pracowni architektonicznych, uczelni wyższych oraz firmy deweloperskie i prywatnych inwestorów.

Zorganizuj z nami edukacyjny hub na temat przestrzennych zagadnień starzenia się społeczeństwa!

Już teraz masz pomysł jak ulepszyć LAB60+? Dołącz do nas!

Partnerzy

Kontakt

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+)


Adres: ul. Woźniaka 73/4, 41-902 Bytom

Email: biuro@lab60plus.pl

Telefon: +48 511 185 267 (preferowany) lub 797 985 267


KRS: 0000631800

NIP: 6263022597

REGON: 365134108

Numer konta: 93175000120000000034450986


UWAGA!
Miejsce spotkań zespołu LAB60+ znajduje się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice, pokój 104A (1 piętro)


Dla mediów