ENG

Zespół LAB60+

Rada Honorowa

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Sląskiej

Dziekan i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, uhonorowany statuetką i tytułem autorytetu budownictwa i gospodarki śląskiej podczas uroczystej gali w Operze Śląskiej w Bytomiu w listopadzie br. Nagrodę przyznała Kapituła Śląskiej Izby Budownictwa. Autor w toku 15 letnich badań jakościowych budynków o różnych funkcjach oraz doświadczeniach dydaktycznych w tym zakresie ze studentami architektury wypracował własne metody oceny (szybkie, proste i skuteczne w zastosowaniu) opisane w książce K. Fross: „Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012. Wydanie II – Wydawnictwo Euro Projekt, 2014.

Jest autorem artykułu pt. "Zaspokojenie potrzeb seniora jako użytkownika i konsumenta usług w zamyśle projektanta oraz inwestora na przykładzie projektu prywatnego domu seniora w ustroniu" wydanego przez ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 297 w 2013 roku.

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

Emerytowany Profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska była pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1973 - 2015. W latach 2000 – 2014 pełniła rolę kierownika Katedry Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. W dorobku naukowym posiada ponad 170 publikacji, w tym, 10 publikacji zwartych. Jest współautorem monografii pt. “Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach z 2013 r.” Istotną publikacją wydaną przez Panią Profesor dla rozwoju dziedziny nauki w architekturze jest autorski podręcznik akademicki pt. “Metody i techniki badawcze w architekturze”, pierwszy w Polsce podręcznik w tej problematyce.

Pasją naukową Pani Profesor jest ocena jakości architektury w oparciu o badania POE (Post-Occupancy-Evaluation), którą wykorzystywała w pracach badawczych własnych, grantach badawczych i pracach doktorskich, których była promotorem oraz pracach studenckich w ramach zajęć dydaktycznych. Dotyczą one obiektów architektonicznych tj.: biurowce, szpitale, mieszkalnictwo, uczelnie wyższe, domy dla seniorów, a także problematyki budynku inteligentnego oraz energooszczędności. W ostatnich kilku latach koncentruje się na badaniach dotyczących szpitali i domów seniora.

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska odbyła 8 staży zagranicznych. Była kierownikiem 4-ch grantów promotorskich, jednego własnego KBN oraz kierownikiem projektu europejskiego polsko-niemieckiego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (2010-21) wykonywanym we współpracy z Instytutem Helmholtza w Lipsku w latach 2011-2012. Ponadto uczestniczyła, jako wykonawca w 6-ciu innych grantach krajowych, z których najważniejszym był udział w interdyscyplinarnych grancie KBN „PolSenior” w roli współwykonawcy badań architektonicznych.

Prof. dr hab. Adam Bartoszek

Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obronił w 1981 r. w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom doktora, uzyskał na Uniwersytecie Ślaskim na Wydziale Nauk Społecznych w 1989 r. Praca dyplomowa pod tytułem Stworzenie osobowości społecznej zarys teorii osobowości społecznych. wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Jachera. Pracę habilitacyjną pod tytułem Społeczny i kulturalny kapitał młodej inteligencji i wymagania wobec rynku. obronił na Uniwersytecie Ślaskim w roku 2003.

Prof. dr Adam Bartoszek sprawował funkcje kierownicze w wielu projektach m.in.: Architekci i Socjologowie podprojekt w PolSenior w latach 2007-2010 (http://polsenior.iimcb.gov.pl/), Prosumer Society - Prosumer Energetyka w latach 2015-2016 (www.pros.us.edu.pl). Ponadto pełnił rolę lidera w grancie MNiSW na wydziale Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem Aktywacja i spadek wartości kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym - mobilność edukacyjna i zawodowa dla jakości życia w miastach obwodowych (2008-2010), jak również w grancie UE - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki w celu aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach (2011-2012).

Prof. dr Adam Bartoszek jest Członkiem Polskiego Związku Socjologów, Polskiego Towarzystwa Gerontologiczneg, Polskiej Akademii Nauk o/ Katowice oraz Komitetu Naukowego zajmującego się przyszłością regionu Górnego Śląska. Zainteresowania zawodowe prof. Adama Bartoszka to socjologia organizacji i zarządzania, teoria struktur społecznych, a także socjologia kapitału społecznego i osobowości społecznej. Dodatkowo zajmuje się teorią badań rynku i opinii publicznej oraz metodologią badań w ankietyzacji.

Dr hab. Piotr Szukalski

Profesor Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej, zaś rozprawę doktorską z demografii i habilitacyjną z demografii i polityki społecznej obronił na Uniwersytecie Łódzkim. Prof. Szukalski specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Gerontologia Polska”, „Studia Demograficzne”, „Polityka Społeczna”, „Wiadomości Statystyczne”.

W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od roku 2016 jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1989 r.. Architekt, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Autor ponad 70 różnych publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju, w tym monografii „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni”.

Twórca wzorów użytkowych dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku w przestrzeni publicznej m. in. „Piktogramy dotykowe na drogach ewakuacji”. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013). Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Inicjator projektu „Wspólna przestrzeń-wspólna sprawa” (2016) i warsztatów projektowych „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie” (od 2014) mających na celu zmianę jakości życia osób z ograniczeniami mobilności i percepcji w przestrzeni mieszkalnej i w przestrzeniach publicznych.

Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki. Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego.

Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych

Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

psycholog i pedagog, twórca teorii moderacji rozwoju (2004) i osobistej korzyści w starości (2007). Główne dziedziny zainteresowań naukowych to: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna i leksykografia gerontologiczna, oraz psychologia osobowości, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Członek Rad Naukowych czasopism „Gerontologia Współczesna”, „Konteksty Społeczne”, „Labor et Educatio”, „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia” oraz serii „Czesko- Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej” i „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Miasta Oświęcimia. Jest pięciokrotnym laureatem indywidualnych nagród resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, oraz wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego, otrzymał również honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016).

Ważniejsze prace zwarte: Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999, Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 2. 2010; Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009 wyd. 2.2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2012, oraz (w druku) Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkice z gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017.

dr Maria Zrałek, prof.

dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki osób starszych, niepełnosprawności, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji oraz patologii społecznych. Autorka/współautorka książek poświęconych osobom starszym : „Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu. Problemy społeczne uczestnictwo w kulturze. Konsumpcja mediów” (współautor M. Kaczmarczyk, 2013), „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne” (A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk 2014) oraz redaktor książki „Przestrzenie starości” (2012). Autorka ponad 100 artykułów opublikowanych w recenzowanych książkach naukowych w kraju i zagranicą oraz w czasopismach naukowych. Autorka ekspertyz opracowywanych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowej Rady Ludnościowej a także szeregu ekspertyz wykonanych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Ekspert w opracowaniu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 2006-2020”, a także lider zespołu zadaniowego ds. seniorów w ramach „Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”. Współautorka „Strategii przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich”. Uczestniczka wielu projektów badawczych dotyczących osób starszych, aktywizacji lokalnej społeczności, usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ekspert w Komisji Eksperckiej ds. Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Śląskiej Rady do spraw Seniorów, Przewodnicząca Oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Staże naukowe we Francji i Hiszpanii

Zarząd LAB60+

dr inż. arch. Agnieszka Labus

Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+

Dr inż. arch. Agnieszka Labus jest inicjatorką powołania do życia “Laboratorium Architektury 60+” (projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym “Girls go Start up” – Fundacja Edukacyjna Perpspektywy, TOP 500 Innovators, Ambasada USA). Architekt, urbanista, adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspertka w zakresie odnowy przestrzeni miejskich w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.

Dr Agnieszka Labus, jest cenioną i nagradzaną expertką, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. Jej działalność przypomina misję na rzecz potrzeb stale rosnącego liczebnie pokolenia ludzi starszych.

dr inż. arch. Anna Szewczenko

Vice-Prezes oraz Ekspert LAB60+

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śl. W swojej pracy badawczej i dydaktycznej podejmuje tematykę projektowania dla osób starszych, głównie w zakresie projektowania środowiska wspierającego na oddziałach geriatrycznych. Współautor prac koncepcyjnych, projektowych oraz ekspertyz dotyczących obiektów dla osób starszych (oddziały geriatryczne, dom seniora). Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

dr inż. arch. Iwona Benek

Członek Zarządu oraz Ekspert LAB60+

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

Eksperci LAB60+

Mgr inż. Brygida Gniełka

Ekspert LAB60+

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się planowaniem i projektowaniem systemów transportowych oraz problematyką ochrony środowiska w zakresie projektów infrastrukturalnych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz własnym biurem inżynieryjno-doradczym. Od kilku lat interesuje się polityką senioralną w skali krajowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia środowiska miejskiego przyjaznego aktywnemu, zdrowemu i godnemu starzeniu.

W 2014 roku wspólnie z zespołem wolontariuszy opracowała raport o sytuacji seniorów „Miasto Chorzów przyjazne seniorom”, w oparciu o poradnik Światowej Organizacji Zdrowia – „Age-friendly Cities”. Jest ekspertem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ds. oceny projektów aplikujących o dotacje w rządowym programie Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) – edycja 2016. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chorzowie.

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Ekspert LAB60+

Absolwentka WA PB, praca dyplomowa magisterska pt.: Młodzieżowe Centrum Kultury „Pod Amfiteatrem”, pod kier. dr inż. arch. G. Dąbrowskiej – Milewskiej (Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku za Najlepszy Dyplom Roku, 1996). W 2006 r. na Politechnice Krakowskiej obroniła pracę doktorską pt.: Osiedle Strzeżone – nowy model zamieszkiwania, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz (główna Nagroda Ministra Budownictwa i Transportu za Najlepsze Prace Doktorskie).

Autorka obiektów użyteczności publicznej, domów mieszkalnych oraz projektów wnętrz (współwłaścicielka pracowni MK-Projekt). Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Białostockiej oraz Politechnice Lubelskiej. Promotorka prac inżynierskich oraz magisterskich nagradzanych w kraju oraz zagranicą (min. konkursy: SARP Dyplom Roku, Architektura Betonowa, BDA – SARP, Frate Sole, Światło i Wnętrze, International Students Competition Design Turintogreen).

Od 2005 r. prowadzi badania naukowe związane z problematyką multisensorycznego odbioru oraz komponowania przestrzeni architektonicznej (redakcja naukowa monografii pt.: „Dźwięki architektury”) a w szczególności potencjałem wykorzystania relacji z przestrzenią jako aktywnego składnika rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących (wyjazdy badawcze do Ankony, Madrytu, Rzymu, Mediolanu; liczne artykuły naukowe; promotorstwo prac dyplomowych poświęconych tej tematyce; w przygotowaniu monografia pt.: „Doświadczanie przestrzeni w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku”).

Michał Kozłowski

Ekspert LAB60+ ds. wzornictwa przemysłowego

Projektant wzornictwa przemysłowego. Specjalizuje się w projektowaniu urządzeń AGD oraz mebli. Od 2011 roku pracuje w prestiżowej pracowni projektowej CODE design, od 2016 roku nauczyciel na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jego praca magisterska została wyróżniona w międzynarodowym przeglądzie prac dyplomowych Graduation Projects 2014, finalista Young Design 2015.

Jest projektantem, który odpowiada na współczesne trendy tworząc powściągliwe, ponadczasowe produkty. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby użytkownika, dostępność, obsługę i rentowność produktu.

dr Marta Luty-Michalak

Ekspert LAB60+ ds. społecznych

doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW oraz Zespołu ds. Dobrych Praktyk UKSW.

W 2012 roku obroniła pracę doktorską na temat: „Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej” przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego.

W swoich badaniach koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce starzenia się społeczeństw (konsekwencje procesu starzenia się społeczeństw, aktywne starzenie się itp.), procesach demograficznych i społecznych we współczesnym świecie oraz społecznych problemach rynku pracy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również gerontologii społecznej i nowej demografii Europy.

dr inż. arch. Magdalena Magdziak

Ekspert LAB60+

Absolwentka WA PB. Studiowała również w Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Department of Architecture Sint-Lucas, Bruksela, Belgia (program Erasmus-Socrates). Dyplom magistra inżyniera architekta, uzyskany na Politechnice Białostockiej na kierunku Architektura i Urbanistyka w 2005 r. Praca dyplomowa pod tytułem „Szkoła Sztuk Pięknych w Białymstoku”, wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Jakimowicza. (Wyróżnienie w konkursie Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego przyznane przez SARP. Wyróżnienie za pracę dyplomową magisterską przyznane przez MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA). W 2014 r. na Politechnice Łódzkiej obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „ Formy mieszkaniowe dla osób starszych”, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej. Współautorka projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz autorka projektów wnętrzarskich.

Od 2009 r. prowadzi badania naukowe związane z problematyką dotyczącą środowiska zamieszkania seniorów w polskich Domach Pomocy Społecznej, a także w różnorodnych formach mieszkaniowych dla osób starszych występujących w innych krajach a niespotykanych Polsce (badania in-situ w ośrodkach w Holandii, Danii, Szwecji). Zainteresowania naukowe obejmują również formy mieszkaniowe dostępne, elastyczne i adaptowalne do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

mgr inż. Katarzyna Vannucci

Ekspert LAB60+ ds. Projektów międzynarodowych

Jest Absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Architektury i Budownictwa a także studiów podyplomowych: Sustainable Building, Planning and Construction (Architektura i Budownictwo Zrównoważone) na Politechnice Krakowskiej 2012/2013 oraz Academy of Young Diplomats w Warszawie 2015/2016. Wspólnie z przyjaciółmi stworzyła międzynarodowe biuro projektowe GROUP-ARCH (2002), prowadząc biura w Moskwie i Kijowie. Współzałożyciel i Członek Stowarzyszenia: Woman in Real Estate Poland (WIREP)

Prowadzi pierwszy w Polsce blog kreujący pozytywny wizerunek starzenia się i platformę porozumienia z wiekiem (własnym i cudzym) http://www.vintageclub.com.pl/ . Ma ambicje zawiązania międzypokoleniowego dialogu pomiędzy generacją seniorów a „resztą świata“, która (czy chce tego, czy nie) podąża tym samym i niezmiennym kursem przez życie. Interesuje się każdym dobrym pomysłem na okiełznywanie upływającego czasu, zaprasza do rozmowy specjalistów i wykorzystuje doświadczenia międzynarodowe.

Od 2012 roku mieszka w Krakowie i współpracuje w roli Partnera z MCC Beteiligungs Holding (międzynarodowa grupa budująca rezydencje i domy senioralne w Niemczech i Austrii). Jest też Współzałożycielem start-up’u Vintage Care (http://vintagecare.pl/ ). Vintage Care to więcej niż opieka. 

Stażyści LAB60+

mgr. inż. arch. Anna Gajowiec

Stażysta LAB60+

Absolwentka 2016 wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej. Od 2012 roku związana z międzynarodowymi warsztatami projektowymi Meeting of Design Students. Zaangażowana w realizację wydarzeń takich jak OSSA Katowice 2014, Igry- Juwenalia Gliwickie 2014 oraz inne projekty Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej jako grafik. Odbywała praktyki architektoniczne w Polsce oraz w Danii. Obecnie początkujący architekt, w wolnym czasie rysuje komiksy. Fanka podróży i rowerów.

inż. arch. Małgorzata Kampka

Stażysta LAB60+

Obecnie studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Architektura (Politechnika Śląska). Uczestniczka wielu konkursów (m.in. Revitare, Builder, Koło). Terminowo i z dużym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej zadania. Jednym z wyzwań była pomoc w organizacji międzynarodowych warsztatów genderSTE z sieci COST. Intensywnie rozwija swoją pasję w kierunku architektury (senioralnej) oraz języków obcych. W czasie wolnym niepoprawna marzycielka i podróżniczka.

inż. arch. Magdalena Pawlus

Stażysta LAB60+

Studentka studiów 2-go stopnia wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W Laboratorium 60+ pełni funkcje asystentki i stażystki. Zajmowała się organizacją międzynarodowych warsztatów genderSTE. Dobrze zorganizowana, zaangażowana w funkcjonowanie fundacji. Identyfikuje się z marką LAB 60+

Zespół ds. identyfikacji wizualnej w LAB60+

Mikołaj Baczyński

Grafik LAB60+

Student drugiego roku studiów na kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej. W LAB60+ odpowiedzialny za witrynę internetową oraz materiały wizualne.

béhance

Zespół ds. promocji w LAB60+

Agnieszka Szczepanik

Specjalista ds. promocji w LAB60+

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji przestrzeni.

Posiada wieloletnie doświadczenie w agencjach reklamowych w zakresie marketingu, reklamy oraz koordynacji projektów.

Aktywistka miejska. Wolontariuszka w Domu Opieki Senioralnej w Katowicach i Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej. Interesuje ją przestrzeń miejska jako tkanka społeczna. Szczególnie ceni sobie pracę w zespołach międzypokoleniowych.

Zespół ds. fundraisingu w LAB60+

Tomasz Kowalski

Fundraiser LAB60+

Ukończył politologię i nauki społeczne na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w zakresie PR i marketingu na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w administracji szkół wyższych. Obecnie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność naukową i edukacyjną oraz konsultingiem. Interesuje się łączeniem nauki z gospodarką.