Oferta

Administracja centralna
opracowanie ekspertyz w zakresie projektowania z perspektywą 60 +:
– budownictwa senioralnego
– projektowania uniwersalnego
– projektowania obiektów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej dla osób
starszych

Miasto
opracowanie:
– Programów Funkcjonalno Użytkowych (PFU) dla inwestycji senioralnych i
wielopokoleniowych
– programów i projektów zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych
– projektów architektoniczno-budowlanych, wnętrz i doposażenia dla form opieki
senioralnej
wspieranie w zakresie:
– diagnozowania potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych
– wdrążania i przygotowania programów zasiedlenia innowacyjnych,
wielopokoleniowych i senioralnych form zamieszkania np. Domów
Wielopokoleniowych
– realizacji projektów partycypacyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na
potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Inwestorzy
realizacja:
– audytów i oceny projektów senioralnych
– projektów architektoniczno-budowlanych dla obiektów senioralnych na
wszystkich etapach (w tym innowacyjne rozwiązania takie jak: budynki
wielopokoleniowe, cohousing senioralny)
wspieranie w zakresie:
– diagnozowania i potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych:
– opracowania wytycznych dla projektów senioralnych

Pracownie architektoniczne
– wspieranie w procesie projektowym obiektów i masterplanów dla inwestycji
senioralnych i w kontekście miksu społecznego
– opracowanie wytycznych dla projektów senioralnych, w tym np. szczegółowe
wytyczne do projektowania mieszkań dla osób starszych i funkcji towarzyszących
– szkolenia

NGO
Wspieranie:
– w przygotowanie raportów, ekspertyz dotyczących Perspektywy 60+
– w zagadnieniach dotyczących projektowania dla osób starszych
– w organizacji wydarzeń i szkoleń

7 sierpnia 2019