Administracja centralna

Oopracowanie ekspertyz w zakresie projektowania z perspektywą 60 +:
– budownictwa senioralnego
– projektowania uniwersalnego
– projektowania obiektów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej dla osób
starszych

12 sierpnia 2019