Miasto

Opracowanie:
– Programów Funkcjonalno Użytkowych (PFU) dla inwestycji senioralnych i
wielopokoleniowych
– programów i projektów zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych
– projektów architektoniczno-budowlanych, wnętrz i doposażenia dla form opieki
senioralnej
wspieranie w zakresie:
– diagnozowania potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych
– wdrążania i przygotowania programów zasiedlenia innowacyjnych,
wielopokoleniowych i senioralnych form zamieszkania np. Domów
Wielopokoleniowych
– realizacji projektów partycypacyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na
potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

12 sierpnia 2019