dr Maria Zrałek, prof.

dr Maria Zrałek, prof.

dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki osób starszych, niepełnosprawności, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji oraz patologii społecznych. Autorka/współautorka książek poświęconych osobom starszym : „Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu. Problemy społeczne uczestnictwo w kulturze. Konsumpcja mediów” (współautor M. Kaczmarczyk, 2013), „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne” (A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk 2014) oraz redaktor książki „Przestrzenie starości” (2012). Autorka ponad 100 artykułów opublikowanych w recenzowanych książkach naukowych w kraju i zagranicą oraz w czasopismach naukowych. Autorka ekspertyz opracowywanych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowej Rady Ludnościowej a także szeregu ekspertyz wykonanych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Ekspert w opracowaniu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 2006-2020”, a także lider zespołu zadaniowego ds. seniorów w ramach „Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”. Współautorka „Strategii przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich”. Uczestniczka wielu projektów badawczych dotyczących osób starszych, aktywizacji lokalnej społeczności, usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ekspert w Komisji Eksperckiej ds. Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Śląskiej Rady do spraw Seniorów, Przewodnicząca Oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Staże naukowe we Francji i Hiszpanii

Udostępnij:
6 stycznia 2018