Skip to content Małgorzata Denis Małgorzata Denis

Małgorzata Denis

21 września 2023

Małgorzata Denis

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowała w latach 1992-1998 na Wydziale Architektury. Otrzymała tytuł magistra inżyniera w specjalności architektura i urbanistyka. W 2003 roku rozpoczęła studia doktoranckie. Temat rozprawy brzmi „Inwestycje na terenach istniejących osiedli mieszkaniowych Warszawy w okresie 1990-2005″. Promotorem pracy była prof. dr hab. Wanda Śliwińska-Ładzińska. Praca dydaktyczna Od 2003 roku do 2008 nauczała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2008 do 2010 roku pracowała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Zespole Rysunku Technicznego, Odręcznego i Modelowania na stanowisku asystenta. Od 2010 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Geodezji i Kartografii w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Politechnice Warszawskiej na stanowisku asystenta, od 2011 roku na stanowisku adiunkta.

Specjalistka z zakresu planowania przestrzennego, urbanistka. W 2010 roku uzyskała uprawnienia urbanistyczne. Współpracuje z pracowniami projektowymi  przy planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, modelach i analizach urbanistycznych, udziale w konsultacjach społecznych związanych z planowaniem, rewitalizacją i architekturą. Doświadczenia zdobyte  w pracy zawodowej wykorzystuje w działalności dydaktycznej poprzez udoskonalanie treści programowych i metod kształcenia z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego.

Praca zawodowa: od 1995 roku pracowała lub współpracowała z różnymi pracowniami projektowymi zajmującymi się zarówno zagadnieniami urbanistycznymi jak i architektonicznymi oraz w firmie budowalnej. Uczestniczyła w opracowywaniu m.in.: różnych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, z zakresu użyteczności publicznej, fabryk, wnętrz, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów. Z zakresu urbanistyki współpracowała przy opracowywaniu zarówno planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiz urbanistycznych, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, analiz aktualności opracowań planistycznych, koncepcji urbanistycznych, konsultacji społecznych.

W 2010 roku uzyskała uprawnienia urbanistyczne. Działalność organizacyjna: – członek Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2005 roku, – członek Izby Urbanistów od 2010 roku.

Zainteresowania badawcze i naukowe:

  • Projekty planów miejscowych
  • Koncepcje urbanistyczne ukierunkowane na rozwiązania proklimatyczne
  • Koncepcje terenów poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych
  • Miasto zwarte, miasto rozproszone
  • Partycypacja w planowaniu przestrzennym
  • Przestrzenie publiczne
  • zmiany funkcjonalno – przestrzenne, jakim podlegają miasta oraz ich strefy podmiejskie
Udostępnij: