Skip to content Statut · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Statut · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Statut

STATUT

Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym nr 2618/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Bytomiu przy ul. Dworcowej nr 22/2, z woli dr. inż. Agnieszki Labus zwanej dalej „Fundatorem”.
 3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowieniach niniejszego Statutu.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego się znaku graficznego (logo).

§ 2

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych , a także przystępować do spółeki fundacji.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie i realizowanie działań na rzecz przestrzennej polityki senioralnej,
 2. rozwijanie obszaru współpracy między różnymi interesariuszami, m.in. poprzez współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami,
 3. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz szkoleniowa i promocyjna związana z uwzględnianiem potrzeb osób starszych w trakcie planowani i implementacji polityki przestrzennej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i koordynowanie oraz realizację projektów badawczych i wdrożeniowych, nastawionych na znajdowanie rozwiązań przestrzennych odpowiadających na potrzeby osób starszych w skali miasta, dzielnicy, poszczególnych budynków oraz ich wnętrz;
 2. promowanie i wspieranie edukacji architektoniczno-urbanistycznej i planistycznejw kontekście uwzględnienia potrzeb osób starszych. Wspieranie działań edukacyjnychi dydaktycznych w szczególności na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej;
 3. świadczenie usług w zakresie wsparcia władz samorządowych, firm deweloperskichi innych interesariuszy podejmujących działania na rzecz przestrzeni przyjaznej i dostępnej dla osób starszych – w zakresie realizacji programów odnowy gmin/miast i regionów;
 4. świadczenie usług w zakresie opracowania projektów architektoniczno-budowlanych oraz prowadzenie nadzorów nad inwestycjami w kontekście dostosowania ich do potrzeb osób starszych;
 5. inicjowanie oraz realizacja badań jakościowych w fazie użytkowania budynkówi przestrzeni urbanistycznych, a także tworzenie programów funkcjonalno-użytkowychz zakresu architektury i urbanistyki dla osób starszych, w oparciu o w/w badania potrzeb użytkowników;
 6. monitorowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przystosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i tworzenie baz informacji oraz katalogów z klasyfikacją referencyjnych projektów i realizacji architektoniczno-urbanistycznych (tym ale takżew zakresie wnętrz i elementów małej architektury);
 7. wdrażanie i upowszechnianie pragmatycznych rozwiązań dotyczących problemów przestrzennych w kontekście: mieszkań dla seniorów, zagospodarowania przestrzeni publicznych, itp.;
 8. przygotowanie projektów i udział w projektach badawczych, partnerskich, zarówno krajowych jak i zagranicznych o tematyce starzenia się społeczeństwa;
 9. wspieranie samorządów, deweloperów i innych interesariuszy w pozyskiwaniu grantów na budowę obiektów dla seniorów (w tym domów opieki);
 10. prowadzenie badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych i wydawniczychw różnych formach w zakresie rozwoju przestrzennej polityki senioralnej w ujęciu interdyscyplinarnym oraz ich promowanie;
 11. wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty przyczyniającego się do rozwoju przestrzennej polityki senioralnej;
 12. wspieranie działalności służącej upowszechnianiu wiedzy (udział w targach, wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu) dotyczącej zagadnień przestrzennychw kontekście potrzeb osób starszych;
 13. prowadzenie współpracy z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymiz zagranicy w zakresie przestrzennej polityki senioralnej,
 14. organizację i udział w konferencjach, sympozjach i stypendiach naukowych, poświęconych problematyce starzenia się społeczeństwa i pokrewnym zjawiskom w dziedzinie społecznej, naukowej i artystycznej;
 15. organizowanie i udział w interdyscyplinarnych warsztatach, w których uczestniczą studenci, przedstawiciele różnych dziedzin nauki i biznesu (np. deweloperzy);
 16. organizowanie i udział w konkursach naukowych i artystycznych oraz projektach wystawienniczych;
 17. doradztwo dla organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i zagadnień ergonomicznych;
 18. prowadzenie oraz wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne):
  1. działań przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych z przestrzeni miast;
  2. programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
  3. działań wspierających rozwój poprzez innowacyjność;
  4. opracowywanie programów kształcenia, organizowanie szkoleń i rożnych form kształcenia dla różnych grup społecznych i zawodowych.
 19. organizowanie pomocy oraz usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczychi innych jednostek zainteresowanych wykorzystaniem doświadczeń Fundacji;
 20. stymulowanie oraz opiniowanie inicjatyw przestrzennej polityki senioralnej, opracowywanie i wprowadzanie certyfikacji;
 21. działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;
 22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. przyznawanie nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji;
 25. pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji.

 

§ 9

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością fundacji.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz (kapitał) założycielski w wysokości 8000 (osiem tysięcy) złotych, wniesiony przez fundatora założyciela, który stanowią wkład pieniężny fundatora w kwocie 500 zł oraz logo LAB 60+ o wartości 7500 zł.
 2. Środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
  6. dochody uzyskane z programów operacyjnych, funduszy społecznych, grantów,
  7. dywidend i innych zysków i akcji i udziału w spółkach,
  8. działalności odpłatnej pożytku publicznego
  9. odsetek i depozytów bankowych; dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 9 , chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez fundację przedsięwzięciach gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.
 6. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów celów działania Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na podstawie obowiązujących przepisów.
 8. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

Rozdział IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, a także w formie udziału w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach gospodarczych.
 4. Przedmiotem przeważającej działalności fundacji jest: działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z), natomiast w przedmiot pozostałej działalności wchodzą: działalność w zakresie architektury (71.11.Z); badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z); wydawanie książek (58.11.Z); wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).
 5. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą fundacji wynosi 1000 zł.
 6. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową określoną w Rozdziale II.

§ 12

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd Fundacji przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział V

ORGANY FUNDACJI

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
  1. Fundator – organ założycielski,
  2. Zarząd Fundacji – organ wykonawczy.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa sięz 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Fundacji.
 3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
 4. Prezes Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Po upływie kadencji skład nowego zarządu wybiera Fundator. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybrani ponownie po zakończeniu kadencji.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Członkiem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Fundacji i Prezesem Fundacji może być Fundator.
 8. Do Zarządu fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji.
 9. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 3 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. Członkinie/Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w realizacji celów statutowych Fundacji.
 11. Fundacja może powoływać oddziały poza swoją siedzibą na terenie Polski i poza jej granicami.

§ 15

Do uprawnień Fundatora należy w szczególności:

  1. podjęcie decyzji o powołaniu Rady Honorowej oraz wybór członków Rady Honorowej, która stanowi organ doradczy Fundacji, działający na podstawie odrębnego regulaminu,
  2. podjęcie decyzji o powołaniu Rady Ekspertów oraz wybór członków Rady Ekspertów,
  3. podejmowanie decyzji o łączeniu, podziale i likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatorów,
  4. podejmowanie decyzji dotyczącej określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji oraz określania wysokości oraz zasad zwrotu kosztów wykonywania przez członków Zarządu Fundacji swojej funkcji,
  5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  6. wybór Zarządu każdej kadencji, w tym Prezesa Zarządu.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu z uwagi na cele należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. podejmowanie czynności prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań i dochodzenie roszczeń,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

Rozdział VI

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 17

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego i wieloosobowego do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU

§ 18

Statut może być zmieniony przez Fundatora. Zmiana statutu może dotyczyć także celów Fundacji, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz wybitnych młodych naukowców Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.